SATB kamarakórusra és 10 hangszerre


Szö­veg: latin li­tur­gi­cal
Com­mis­si­on­ed: Fes­ti­val d’Art Sacre Paris 1988
De­di­ca­ted to Mi­chel Pi­qu­e­mal


Szü­le­té­si év: 1988-89

Idő­tar­tam: 32 mi­nutes

Hang­sze­re­lés: Fl-Ob-Cl-Cl.B-Bsn-Cor-Trb-Perc-Vc-Pf/Cel

BE­MU­TA­TÓ: 1989 Paris,
Eg­li­se de la Tri­ni­té
Per­for­med by En­semb­le Vocal Mi­chel Pi­qu­e­mal,
En­semb­le Inst­ru­men­tal J.​W.​Audoli
Con­duc­ted by Mi­chel Pi­qu­e­mal


Kot­ta­ki­adó: © EMB
Hang­fel­vé­tel: Hun­ga­ro­ton HCD 31533

To­váb­bi elő­adás:
1990 Bu­da­pest, A Ze­ne­aka­dé­mia Nagy­ter­me
Per­for­med by the Hun­ga­ri­an State Choir,
Ve­zé­nyelt: Má­tyás Antal,
Cham­ber Ens. of the En­semb­le Symph. Orch. Mis­kolc
Ve­zé­nyelt: Lend­vay Ka­mil­ló